Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, dlatego należy się do niego solidnie przygotować.
W naszej parafii przygotowania trwają przez jeden rok.

Kandydaci zapisują się osobiście we wrześniu, w terminie podanym w ogłoszeniach parafialnych.
Do bierzmowania zapisujemy młodzież z trzeciej klasy gimnazjum i starszych, którzy nie mają tego sakramentu, a szczerze pragną przyjąć dar Ducha Świętego.

Wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania są podawane na pierwszym spotkaniu organizacyjnym dla kandydatów i ich rodziców.

Wymagane dokumenty do bierzmowania:
1. Kancelaryjna karta chrztu.
2. Opinia katechety, a osoby starsze świadectwo ukończenia katechizacji.
3. Zezwolenie swojego księdza proboszcza, jeżeli kandydat jest z innej parafii.

Kandydat może być niedopuszczony do bierzmowania ze względu na brak zaangażowania w przygotowanie, konfliktu z prawem, przynależność do grup przestępczych lub przeciwnych Kościołowi, nałogi, negatywną opinię od katechety, naganną ocenę z zachowania w szkole, opuszczanie spotkań, nieobecność na Mszy św., szczególnie niską kulturę osobistą, wulgarne zachowanie i inne przyczyny uznane przez kapłana prowadzącego przygotowanie.